Verzuimmanagement

Onder druk van de Europese Unie is de verplichte aansluiting bij een ARBO-dienst vervallen. Dit geeft de vrijheid om maatregelen te nemen die resultaat geven. De wet Poortwachter blijft wel bestaan. Deze legt een aantal verplichtingen op om ervoor te zorgen dat in het eerste jaar van de ziekte sneller kan worden ingegrepen, eventueel herstel kan plaatsvinden en dus de toeloop op de WAO wordt beperkt. In de Wet Poortwachter wordt op een aantal punten om een professioneel oordeel gevraagd. Zo moet een bedrijfsarts in de probleemanalyse een medisch oordeel geven. Een werkgever kan dus niet alles zelf doen, maar kan wel zorgen dat effectieve maatregelen genomen worden. De mogelijkheden zijn nieuw, daarom is het moeilijk om de weg te vinden tussen al die organisaties die de weg ook nog aan het zoeken zijn. De adviseurs van Sigma Management kunnen u helpen met het opzetten van een organisatie voor effectief verzuimmanagement. Het concept wordt hieronder op hoofdlijnen beschreven

Nieuwe functies bij verzuimmanagement

Caremanager

Vaak zal dit het hoofd van de afdeling P&O zijn. Het is degene die een slagvaardig, up-to-date en adequaat zorgsysteem opzet en beheert, rekening houdend met wetgeving en subsidiemogelijkheden. De caremanager vervult vervolgens een essentiële rol ten aanzien van externe betrokkenen (Arbo-dienst, UWV, verzekeraar, etc.).

Casemanager

Door de werkgever en in overleg met de medewerker wordt een casemanager benoemd die tot taak heeft te regelen dat afspraken worden nagekomen. De casemanager coördineert de reïntegratieactiviteiten en is het aanspreekpunt van medewerker, Arbo-dienst en werkgever. Bij verzuimgevallen van langer dan 6 weken is deze functie verplicht. Maar deze persoon kan al vanaf de eerste dag helpen om het ziekteverzuim terug te brengen.

Preventiemedewerker (ARBO-coördinator)

Vanaf 1 juli 2005 bent u als werkgever verplicht om een preventiemedewerker te hebben. Dit kan een eigen medewerker zijn binnen uw organisatie, die getraind is om zorg te dragen voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. In bedrijven tot 15 werknemers mag u als werkgever deze taken op zich nemen. De kennis van de preventiemedewerker moet afgestemd zijn op de risico's binnen uw bedrijf en hij of zij moet dus op de hoogte zijn van alle relevante arbozaken.

Doelgerichte expertise

Iedereen die langdurig ziek geweest is weet dat je als zieke de coördinator van je eigen zorg bent. En daar is behoorlijk wat energie voor nodig, terwijl je die misschien niet hebt. ARBO-arts, huisarts, specialist, psycholoog, therapeuten, alternatieve genezers, en alle anderen die je tijdens je ziekte tegenkomt werken aan hun eigen specialisatie, met een eigen doel. Deze personen overleggen meestal niet met elkaar, en het doel van de behandelingen is niet om je weer aan het werk te krijgen. De werkgever kan deze mogelijkheid nu wel creëren. Een bedrijfsarts kan bijvoorbeeld zorgen voor communicatie tussen de specialismen. De bedrijfsarts of caremanager kan ook behandelaars aanbevelen, en ervoor zorgen dat de behandeling snel kan starten. Zo zou u kunnen kiezen voor samenwerking met een arbeids- en organisatiepsycholoog die uw organisatie kent. Daar kunnen medewerkers van profiteren.

Aandacht en motivatie behoudt mensen

Leidinggevenden zijn vaak niet getraind om vroegtijdig signalen op te merken die tot verzuim kunnen leiden. Zij zijn erg goed in het enthousiasmeren van het grootste deel van de groep, en het lijkt ook rechtvaardig om daar de meeste aandacht aan te geven, maar het is ook het meest makkelijk. Juist voor degenen die uit de boot dreigen te vallen is extra aandacht nodig. En als het lukt om juist die mensen te motiveren, te accepteren en tot waardevolle medewerkers te maken, dan lijkt de hele organisatie beter te werken. En onder ons gezegd geeft dat ook nog de meeste voldoening. De professionals van Sigma Management kunnen de leidinggevende trainen en begeleiden bij verzuimpreventie enreïntegratie-begeleiding.